IČ:25986678
Mobil:602 348 039
E-mail:info@illios.cz

ILLIOS, s.r.o.

Zelená Vašim úsporám

Dotace na kotle - Kotlíkové dotace Královéhradeckého kraje

Užitečné pokyny pro žadatele:

1. Před samotným vyplňováním žádosti je důležité seznámit se s pokyny uvedenými

ve výzvě k předkládání žádostí a pravidly pro provádění programu zveřejněnými

společně s výzvou.

2. Při vyplňování žádosti dbát na správné a úplné vyplnění všech kolonek,

nesmí chybět

podpis žadatele a povinné přílohy k žádosti!

3. Na podací místo přinést již řádně vyplněnou a podepsanou žádost o dotaci

s povinnými přílohami

v zalepené obálce označené dle pokynů ve výzvě

k předkládání žádostí. Žádost nebude možné vyplňovat na podacím místě. Žádosti

podané jiným způsobem, např. zaslané poštou, e-mailem nebo do datové schránky

budou z dalšího posuzování vyloučeny.

4. Podatel smí předložit osobně na podací místo

pouze jednu žádost. Výjimkou je

situace, kdy na podacím místě v okamžiku zaevidování žádosti nečekají další zájemci

o dotaci. Osoba podatele nemusí být shodná s osobou žadatele.

5. Příjem žádostí začíná dnem

12. května od 8:00 na podacím místě ve vstupní hale

vedle recepce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Podatel na místě obdrží

potvrzení o přijetí žádosti

s pořadovým číslem zaevidování. Podací místo bude

otevřeno v úředních hodinách, tj. Po, St 8:00-17:00, Út, Čt, Pá 8:00-14:00

Nejčastější dotazy:

1. Mohu vyměnit kotel na chatě nebo v bytovém domě?

Ne, pro účely programu se nemovitostí užívanou k bydlení rozumí takový dům, který je

v katastru nemovitostí na listu vlastnictví označen způsobem využití stavby jako

„rodinný dům“ nebo „objekt k bydlení s číslem popisným“. Rodinný dům je dále

definován jako objekt, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá

požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomu účelu určen, v němž jsou nejvýše tři

samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.

Rodinným domem se nerozumí průmyslové objekty, a to ani v případě, že zde má

žadatel trvalé bydliště.

2. Mohu získat dotaci na kotel zakoupený před vyhlášením výzvy k podávání žádostí?

Nikoliv, nový kotel je možné zakoupit až od data vyhlášení výzvy, tj. od 12. května

2014, a ve lhůtě maximálně 9 měsíců od získání vyrozumění o poskytnutí dotace.

3. Mohu žádost o dotaci poslat poštou?

Nikoliv, žádost o dotaci je možné podat pouze osobně, přičemž žadatel nemusí chodit

se svojí žádostí osobně, ale může za sebe někoho poslat bez požadavku na udělení plné

moci. Na podacím místě mu bude vystaveno potvrzení o přijetí žádosti s pořadovým

číslem. Žádosti přijaté poštou, e-mailem nebo do datové schránky budou zamítnuty.

4. Kdo může žádat o dotaci?

Fyzická osoba, která je vlastníkem/spoluvlastníkem objektu užívaného k bydlení nebo

vlastníkem/spoluvlastníkem bytové jednotky v tomto objektu.

Dotace není určena

k podnikání.

5. Musím v okamžiku podání žádosti o dotaci znát přesný typ uvažovaného kotle?

Nikoliv, do žádosti o dotaci

a na obálku se uvede pouze kategorie kotle A až E. Po

přiznání dotace má žadatel až devět měsíců k určení a instalaci konkrétního typu kotle,

který však musí být registrován v Seznamu výrobků a technologií SFŽP. Toto je

vhodné konzultovat s výrobcem nebo prodejcem vybraného kotle.

6. Mohu v kategorii kotlů C využít vlastní, již používaný akumulační zásobník aniž bych

musel kupovat novou akumulaci?

V rámci kategorie C je nutné zakoupit kotel včetně nového akumulačního zásobníku

požadovaných parametrů bez ohledu na to, zda žadatel má již vybudovanou vlastní

akumulaci.

7.

Jak sepsat souhlas spoluvlastníka s instalací kotle, abych na něco nezapomněl?

Dokumenty zveřejněné ve výzvě k předkládání žádostí rovněž zahrnují formuláře

souhlasů spoluvlastníka nebo manžele k instalaci nového kotle, které můžete využít.

8.

Musím k žádosti o dotaci přikládat výpis z katastru nemovitostí ?

Výpis z katastru nemovitostí je vyžadován až po zrealizování výměny kotle před

proplacením dotace.

Doporučujeme však před podáním žádosti o dotaci provést

kontrolu údajů v katastru nemovitostí

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ , zejména zda je u

nemovitosti správně uveden způsob využití „

rodinný dům“ nebo „objekt k bydlení

s číslem popisným

“.

9. Pokud nemám svůj bankovní účet, je možné nechat zaslat dotaci na účet někoho

jiného, například na manželku nebo spoluvlastníka nemovitosti?

Nikoliv, žadatel se musí prokázat vlastním bankovním účtem na své jméno. Pokud

žadatel nemá svůj bankovní účet, musí si jej nechat zřídit.

Administrace